Mục Lục - Index
 1. CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN - NĂM B (31ST SUNDAY IN ORDINARY TIMES)
 2. CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN - NĂM B (30TH SUNDAY IN ORDINARY TIMES)
 3. CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN - NĂM B (29TH SUNDAY IN ORDINARY TIMES)
 4. CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN - NĂM B (28TH SUNDAY IN ORDINARY TIMES)
 5. CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN - NĂM B (27TH SUNDAY IN ORDINARY TIMES)
 6. CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN - NĂM B (26TH SUNDAY IN ORDINARY TIMES)
 7. CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN - NĂM B (25TH SUNDAY IN ORDINARY TIMES)
 8. CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN - NĂM B (24TH SUNDAY IN ORDINARY TIMES)
 9. CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN - NĂM B (23RD SUNDAY IN ORDINARY TIMES)
 10. CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN - NĂM B (22ND SUNDAY IN ORDINARY TIMES)
 11. CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN - NĂM B (21ST SUNDAY IN ORDINARY TIMES)
 12. CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN - NĂM B (19TH SUNDAY IN ORDINARY TIMES)
 13. CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN - NĂM B (18TH SUNDAY IN ORDINARY TIMES)
 14. CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN - NĂM B (17TH SUNDAY IN ORDINARY TIMES)
 15. CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN - NĂM B (16TH SUNDAY IN ORDINARY TIMES)
 16. CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN - NĂM B (15TH SUNDAY IN ORDINARY TIMES)
 17. CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN - NĂM B (14TH SUNDAY IN ORDINARY TIMES)
 18. LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA B (THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST)
 19. LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG B (PENTECOST SUNDAY)
 20. CHÚA NHẬT 6 MÙA PHỤC SINH - NĂM B (6TH SUNDAY OF EASTER)
 21. CHÚA NHẬT 5 MÙA PHỤC SINH - NĂM B (5TH SUNDAY OF EASTER)
 22. CHÚA NHẬT 4 MÙA PHỤC SINH - NĂM B (4TH SUNDAY OF EASTER)
 23. CHÚA NHẬT 3 MÙA PHỤC SINH - NĂM B(3RD SUNDAY OF EASTER)
 24. CHÚA NHẬT 2 MÙA PHỤC SINH - NĂM B (2ND SUNDAY OF EASTER)
 25. CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY - NĂM B (4TH SUNDAY OF LENT)
 26. CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY - NĂM B (3RD SUNDAY OF LENT)
 27. CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY - NĂM B (2ND SUNDAY OF LENT)
 28. CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY - NĂM B (1ST SUNDAY OF LENT)
 29. LỄ GIÁNG SINH - NĂM B (1ST SUNDAY OF LENT)