Thánh Ca : Chúa Thánh Thần                   

                       Thánh Ca : Chúa Thánh Thần


01- Ngôi Ba Thần Khí

02- Thần Khí Chúa Ngự Trên Tôi

03- Giáo Hội Tạ Ơn Và Canh Tân

04- Lạy Chúa Thánh Thần

05- Nguyện Xin Chúa Thánh Thần

06- Chúa Thánh Thần

07- Thiên Chúa Ba Ngôi

08- Lạy Chúa Thánh Thần

09- Xin Thánh Thần Đến

10-Nguồn Lực Thánh Thần