Lý Ông Trọng


1.Cuối đời Hùng-vương, ở huyện Từ-liêm, quận Giao-chỉ có một người tên là Lý-Thân, thân hình to lớn và mạnh khỏe khác thường. Có lần thấy hai con trâu đực đang húc nhau, Lý-Thân nhảy vào giữa. Chàng dùng hai tay, mỗi tay n¡m một sừng con trâu mà kéo ra thật xa ......

2. Đến đời An-dương-vương, Tần Thủy-Hoàng muốn xâm chiếm nước Âu-lạc. An-dương-vương phải cho Lý-Thân sang Tàu cầu hòa. Thấy Lý-Thân to lớn khỏe mạnh, lại giỏi võ, Vua Tần cho đấu với các vệ-sĩ thì Lý-Thân đã lần lượt vật ngã mọi người .....

3. Tần Thủy-Hoàng mừng lắm, giữ Lý-Thân lại để cho ra trấn giữ vùng đất Lâm-thao. Nhờ sức mạnh và thân hình cao lớn , Lý-Thân đã khiến cho bọn Hung-nô phương Bắc khiếp sợ không dám quấy nhiễu. Vua Tần phong cho Lý-Thân làm Vạn-tín-hầu.

4. Sau đó Lý-Thân nhớ nhà nên xin trở về nước Âu-lạc. V¡ng bóng Lý-Thân, Hung-nô lại kéo đến quấy nhiễu bờ cõi nhà Tần. Tần Thủy-Hoàng liền cho người sang mời Lý-Thân nhưng kỳ này Lý-Thân không mốn sang Tàu nữa. An-Dương-vương phải trả lời là Lý-Thân đã chết.

5. Vua Tần thương tiếc, cho đúc tượng Lý-Thân bằng đồng và ban hiệu là Lý-Ông-Trọng. Khi đẩy tượng này ra biên-ải, Hung-nô trông thấy tượng, cho là Lý-Thân còn sống nên rút quân về ... Thế là tượng của Lý-Ông-Trọng đã giúp Vua Tần đuổi được Hung-nô cho tới khi nhà Tần bị nhà Hán chấm dứt...

[Hết]


TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
WEBSITE: www.tu-dao.com

PHANXICO XAVIE
TONY ĐIỂM PHẠM

Nhấn Trở Về Diễn Đàn Tu Đạo Nhấn Trở Về Đầu Trang